22 августа, 21:40

Новости на двух языках: "Пути открыты!": В Улан-Удэ открылся новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева

Буряад орондо 2017 - 2021 онуудта 15-дахи һургуули нээгдэбэ. Улаан-Үдэдэ августын 21-нэй Бимба гарагта Хүгжэмэй-соёл түүхын лицейн һэльбэн шэнэлэгдэһэн шэнэ байшан баяр ёһололой оршондо нээгдээ. Барилгын ажалнууд Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тэдхэмжын мүнгэн зөөреэр хэгдээ. Бүхыдөө барилгада 214 сая гаран түхэриг шэглүүлэгдээ юм.

Һургуулида юрэнхы болон нэмэлтэ һуралсалай хэшээлнүүд үгтэдэг юм. Шэнэлэгдэн һэльбэгдэһэнэй ашаар нэмэлтэ һуралсалай хэшээлнүүдтэ 2 дахин олон һурагшад ябаха аргатай болоо – 700 һуури бии болгогдоо ха юм. 

Баярта ушараар лицейн ажалшадые, һурагшадые болон түрэлхидые Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов амаршалаа. 

- Зам нээгдээ! Үрэ дүн бии! Би мүнөөдэр таанадтай хамта энэ баярта үйлэдэ булта хабаадагшадые мэндэшэлнэб, бултаниие амаршалха дурам хүрэнэ. Бидэ энээндэ үнинэй ябаабди, иигээд лэ мүнөө манай хотын бэлигтэй үхибүүд һураха аргатай - юрэнхышье, тиигээд тусхайшье, соёлой болбосоролдо. Бидэ республикэдээ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ, һургуулинуудта, нэмэлтэ болбосоролдо болон дээдэ болбосоролдо хүгжэлтын тааруу байдал байгуулжа байхабди. Маанадай үри хүүгэдэй хаашаашье ошохо харгы замынь нээхэбди, хэншье болохо гэһэн эрмэлзэлынь хүсэлдүүлхэбди. Булта бүгэдые амаршалнаб! – гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ. 

- Алас Дурнын можонуудай ниигэмэй экономическэ хүгжэлтэ гүрэн түрымнай онсо анхарал доро байна. Нэмэлтэ мүнгэн зөөри федеральна һан жасаһаа һомологдоно. Эдэ мүнгэн зөөри һургуулинуудые, больницануудые, хүүгэдэй сэсэрлигүүдые, тамирай талмайнуудые барилгада болон һэльбэн шэнэлэлгэдэ, харгынуудые болон коммунальна инфраструктурануудые заһабарилалгада шэглүүлэгдэнэ. Алас Дурнын ажаһуугшадай амидаралай һайжархын тулада, – гэжэ вице-премьер – РФ-эйн Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ Юрий Трутнев тэмдэглээ.

Д. Аюшеевэй нэрэмжэтэ Хүгжэмэй-соёл түүхын лицей Комсомольская гудамжаар 28а ба 29 гэһэн хоёр байшан эзэлдэг юм. Нэгэ байшаниинь халта заһагдажа, хушалтыень һэлгээ һэн. Хоёрдохи байшан тад ондоо болоо. Хуушарһан хоёр дабхар байшан нёдондо абажа хаяад, сүлөө болоһон талмайда хуушанайхидаа ороходоо дүрбэ дахин ехэ талмайтай һуралсалай шэнэ байшан бодхогдоо. Шэнэ байшанда һурагшадта мүнөө үеын тоног түхеэрэлгэнүүдтэй уран һайханай студи, хатарай болон тамирай танхимууд, номой сангай-мэдээсэлэй түб, техническэ мастерскойнууд, тоо бодолгын, түүхын, уран зохёолой, физикын, химиин, биологиин таһагууд түхеэрэгдэнэ.

Хуушан байшан үнинэй шэнэлүүлхэ болон үргэдхэгдэхэеэ хүлеэгөө. Ганса аятай байдал бэшэ, харин аюулгүйе сахиха хэрэгтэй байгаа. Хүгжэмэй-соёл түүхын лицейн шэнэ байшан бүхы эрилтэнүүдтэ харюусана, тиигээд һурагшадые олоор һургаха арга олгоно.

Лицейн шэнэ байшанай урдахи талмайда тэрэнэй шабинартай Алексей Цыденов уулзажа, тэдэнэй асуудалнуудта харюусаа, мүн баһа таһагуудаар болон студинуудаар ябажа хараад, һанамжануудаараа хубаалдаа. 

- Эндэ эгээл һүүлэй үеын түхеэрэлгэнүүдтэй һуралсалай таһагууд, яһала һайн тамирай танхим хүсэд дүүрэнээр түхеэрээтэй. Намда ехэтэ һайшаагдаа, минии ойлгоходо, үхибүүдтэшье һайшаагдаа. Энэ шэнэ байшан соо 400 хүнэй үдэрые дүүрэн юрэнхы һуралсалда болон нэмэлтэ тусхай һуралсал гараха, хүсэд дүүрэн таараһан хүгжэлтэ абаха бүхы арганууд түхеэрээтэй байна, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ. 

Жэлэй дүүрэтэр үшөө 4 һургуули – Түнхэнэй аймагай Аршаанда, Кабанска аймагай Клюевкэдэ болон Улаан-Үдын Октябриин 50 жэлэй проспектдэ оршодог 40-дэхи дунда һургуули болон Улаан-Үдын Автотранспортная гудамжаар оршодог һургуули нээгдэхэ.

2017 онһоо Буряад орондо удаадахи һургуулинууд нээгдээ:

·                     Улаан-Үдын Сүхэ-Баатарай гудамжаар 5-дахи байшанда оршодог 2-дохи һургуули шэнэлэн һэльбэгдээ.

·                     Северобайкальск хотодо юрэнхы һуралсалай дунда һургуули.

·                     Захааминай аймагай Ёнгорбойн Школьная гудамжын 1-дэхи байшанда оршодог Ёнгорбойн дунда һургуули

·                     Шэнэлэн һэльбэгдэһэн Улаан-Үдын 113-дахи кварталай 4-дэхи байшанда оршодог 63-дахи юрэнхы дунда һургуули. 

·                     Улаан-Үдын 112-дохи кварталай 36-дахи байшандахи 63-дахи дунда һургуули.

·                     Ивалгын аймагай Гүрэльбэдэ 450 һууритай шэнэ һургуули.

·                     Улаан-Үдын Партизанская гудамжаар 30-дахи байшандахи 33-дахи гимнази шэнэлэн заһабарилагдаа.

·                     Тарбагатайн аймагай Доодо Саянта тосхоной Залуушуулай гудамжаар 1-дэхи байшанда оршодог дунда һургуули.

·                     Ивалгын аймагай Хойто Бэеын дунда һургуули (ДНТ Авиатор-2, 30).

·                     Улаан-Үдын Цыбиковай гудамжаар 2-дохи байшанда оршодог 25-дахи юрэнхы дунда һургуули.

·                     Ивалгын аймагай Поселье һууринай Һургуулиин нариихан гудамжаар 2-дохи байшанда оршодог дунда һургуули.

·                     Загарайн аймагай Доодо Тальцы һууринай дунда һургуули.

·                     Улаан-Үдын Барилгашадай проспектээр 16-дахи байшанда оршодог 49-дэхи дунда һургуули һэльбэгдэн шэнэлэгдээ.

·                     Сэлэнгын аймагай "Новоселенгинскэ юрэнхы дунда һургуули" .

·                     Хүгжэмэй-соёл түүхын лицей.
В Бурятии открылась 15-ая по счету школа за период с 2017-2021 годы. Торжественное открытие нового корпуса Музыкально-гуманитарного лицея после реконструкции состоялось в субботу, 21 августа, в Улан-Удэ. Строительные работы велись на средства президентской дальневосточной субсидии. В общей сложности на строительство было направлено более 214 млн рублей.


Школа предоставляет услуги общего и дополнительного образования. Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест.

 

С радостным событием сотрудников лицея, учеников и родителей поздравил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пути открыты! Есть результат! Я приветствую всех, кто сегодня с нами на таком радостном событии, хотелось бы всех с этим поздравить. Мы к этому давно шли, а теперь здесь наши талантливые дети со всего города могут учиться - получать как общее, так и специальное, культурное образование. Мы продолжим в нашей республике создавать условия для детей в детских садах, школах, в дополнительном образовании и высшем образовании. Чтобы у наших детей в жизни были открыты дороги в любую сторону, куда бы они ни хотели идти, кем бы они не хотели стать. Всех поздравляю! - отметил Глава Бурятии.

 

Модернизация социальной инфраструктуры точек экономического роста регионов Дальнего Востока находится на особом контроле руководства страны. Дополнительные средства выделяются из федерального бюджета. Эти деньги идут на строительство и ремонт школ, больниц, детских садов, спорплощадок, обновление дорог и коммунальной инфраструктуры. Для того, чтобы жизнь дальневосточников становилась лучше, – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Юрий Трутнев.

Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева занимает два корпуса на ул. Комсомольской, 28а и 29. Один из корпусов был реконструирован частично, там обновили кровлю. Радикально изменился второй корпус. Ветхую двухэтажку снесли в прошлом году, на освободившейся площадке возвели новый учебный блок площадью в четыре раза больше прежнего. В новом корпусе для учеников предусмотрены художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии с современным оборудованием.

Старое здание давно требовало обновления и расширения. Стоял вопрос не только комфорта, но и безопасности. Новое здание Музыкально-гуманитарного лицея отвечает всем нормам и позволяет принять большое число учащихся.

На площадке перед новым зданием лицея Алексей Цыденов встретился с его воспитанниками и ответил на их вопросы, а также поделился впечатлениями после экскурсии по классам и студиям.

Здесь самое современное оборудование, полностью все классы укомплектованы, спортивный зал хороший. Мне очень понравилось детям, по-моему, тоже. В этом новом корпусе места на 400 человек полного пребывания, где детям дают общее образование, потом уже дополнительно специализированное, отличные условия для полноценного гармоничного развития, - подчеркнул Глава Бурятии.

До конца года откроются еще 4 школы - в Аршане Тункинского района, в Клюевке Кабанского района и в Улан-Удэ СОШ №40 на Проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ и школа по ул. Автотранспортная.

С 2017 года в Бурятии открылись следующие школы: школа №2 по ул. Сухэ-Батора в Улан-Удэ, средняя общеобразовательная школа г. Северобайкальск, МАОУ "Енгорбойская СОШ" в Закаменском районе,  обновленное зданин МАОУ "СОШ № 63 г. Улан-Удэ", МАОУ "СОШ № 63 г. Улан-Удэ", школа на 450 мест в с. Гурульба Иволгинского района, обновленное здание МАОУ "Гимназия № 33, г. Улан-Удэ" , МБОУ "Нижнесаянтуйская СОШ", Тарбагатайский район, МБОУ "Хойтобэе" СОШ Иволгинского района, 
МАОУ СОШ № 25, г. Улан-Удэ, МБОУ "Посельская СОШ" в с. Поселье, МБОУ "Талецкая СОШ" Заиграевского района, обновленное здание МАОУ "СОШ № 49" в Октябрьском районе г. Улан-Удэ, МБОУ "Новоселенгинская СОШ" Селенгинского района, Музыкально-гуманитарный лицей.
В связи с ужесточением требований к сбору и хранению персональных данных мы были вынуждены отключить возможность оставлять комментарии к материалам на сайте. Обсудить новости можно в наших соцсетях:
https://www.instagram.com/baikalmedia/
https://www.facebook.com/baikal.bmk
https://vk.com/bmk.news

© 2004-2021 информационное агентство «Байкал Медиа Консалтинг»

Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС 77-22419 от 28.11.2005 г. выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия


Адрес редакции: 670000, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54б

Телефон редакции: ‎‎8 (924 4) 58 90 90  

E-mail редакции: info@baikal-media.ru

Учредитель - ООО "Байкал Медиа Консалтинг". Главный редактор:
Будаев Валерий Николаевич


Курение вредит Вашему здоровью!

Политика обработки персональных данных

 Наверх 

При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования

В случае использования  материала в печатном издании, необходимо указывать адрес сайта: www.baikal-media.ru

Редакция оставляет за собой право полностью или частично удалять комментарии пользователей.

^