30 августа, 21:31

Новости на двух языках: Глава Бурятии осмотрел подтопленные территории в Кяхтинском районе

Августын 29-дэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Хяагтын аймагай уһанда ороһон - Наушки, Хоронхой, Хяагтын Адаг нютагуудые ошожо хараа. Ажаһуугшадта туһа үзүүлхэ гэһэн хэдэн шиидхэбэри абтаа, тэрэ тоодо мүнгэн туһаламжаар.

Мүнөөдэрэй талаар Наушки һууринда 70 гэрэй газарнуудта уһан тогтоо, 50 гэртэ уһан оёорһоо дээшэ халяа. Ажаһуугшадые аюулгүй газарнуудта зөөлгэ үргэлжэлһөөр.

- Олон гэрнүүдтэ уһан оёорһоо дээшэ халяа. Бидэ хэлсээнгүй, туһа үзүүлхэбди. Нэн түрүүн хохидолдо ороһон хэмжээгээр мүнгэн түлэгдэхэ. Ами амяарынь огородуудшье, түлеэншье тоологдохо, - гэжэ Алексей Цыденов хөөрөө.

Уһан хаана гарааб, тэндэ бүхыдэнь гэр бүлын хүн бүхэндэ 10 мянган түхэригэй туһаламжа хүргэгдэхэ. Уһанай оёорһоо дээшэ гараһан ушарнуудта хохидолой хэмжээгээр хүн бүхэндэ зуугаад мянган түхэриг хүрэтэр түлэгдэхэ.

Мүн баһа үерһөө хохидоһон ургасааршье туһаламжа үзүүлэгдэхэ. Сагай хэмжүүрээр огородой эдэегээр - "борщевой" суглуулбаряар үгтэхэ. Наушкын ажаһуугшадтай уулзалгын үедэ түлеэгөөр хангаха асуудал табигдаа. Хэнэй түлеэн урыда абтагдааб, тэдээндэ туһа хүргэхэ гэһэн шиидхэбэри абтагдаа.

Эндэ мүнөө уһан асарагдана, саг зуура байха байра эмхидхэгдээ, тиибэшье тэндэ хэншье мүнөө ороогүй, ойрхи хамаатандаа хүнүүд байрлана, ехэнхинь гэртээ үлөөд байна. Мүнөөдэр эндэ МЧС ба ГО ба ЧС-эй республиканска агентствэ, аймаг ажаллана. Хэн байрадаа байгааб, бултантайнь хөөрэлдөөбди, хэндэ туһа хэрэгтэй болоноб – туһа хүргэхэбди, - гэжэ уһанда абтаһан газарнуудые хараад, Буряадай Толгойлогшо хэлээ.

Мүн баһа Алексей Цыденов уһанай татархада, волонтёрнуудай туһа хэрэгтэй болохо гэжэ тэмдэглээ: 
- Наушкын ажалшад өөһэдөө уһанһаа хохидоһон нютагайнгаа зондо ямар туһа үзүүлхэмнайб гэжэ ханданад. Бэе бэедээ хайхарамжатай байлга – ехэл сэнтэй һайн гээшэ. Бүхыдөө республикадамнай волонтёрнуудай хүдэлөөн яһала эдэбхитэй, минии һанахада, һайн дураараа ерэжэ, ажал хэрэгээр туһа хүргэхэ һайн һанаатай хүнүүд манда олдохо. Хүн бүхэндэ дүтын түрэл хамаатан үгы ха юм даа, тиимэ хүнүүдтэ туһаламжа аргагүй хэрэгтэй. Сомон даргатай, аймагай засаг даргатай хэндэ тиимэ туһаламжа хэрэгтэйб гэжэ тодоруулхабди. 

Хүйтэн болотор гэрнүүдые хатааха шухала. Тиигэхын тулада дулаагаар үлеэдэг пушканууд үгтэхэ. Тэдэнэй зариманиинь Зэдын аймагай Шартахяа нютагта хэрэглэгдэжэ байна.

Үерэй уһандай баһал Хоронхой һуурин абтаа. Ажаһуугшадтай уулзаһанай удаа, Буряадай Толгойлогшо хохидогшодые саг зуура байлгаха байра техникумэй байшанда түхеэрхэ, бутилированна уһаар хохидогшодые хангаха, ажаһуугшадта туһалжа байхаарнь түймэр саралгын частиин автомобиль үгэхэ гэһэн даабаринуудые үгөө. 

Буряадай бэдэрэлгэ-абаралгын албан һууринда ошохоёо түхеэрбэ, уһа зөөжэ байха аэролодконууд абаашагдаха. Уһанда абтаһан газарнуудта волонтёрнуудай худалдажа абаһан хилээмэн асарагдана. Саашадаа хилээмэ таһалгаряагүйгөөр нютагай захиргаан асаруулжа байха.

Мүн баһа Алексей Цыденовэй даабаряар гепатит А-һаа һэргылэмжын тарилга табиха нүүдэл бригада Аймагай түбэй больница эмхидхэхэ.

Хяагтын Адаг тосхондошье уһан багаханаар нэмэнэ. Тосхоной зарим ажаһуугшад ургасаяа алдаа, уһанда ороһон газарнуудһаа үхибүүдээ аха дүүнэртээ абаашана.

- Уһан уруудаха тумаа ехэдэнэ. Хоронхойе абаба, уһан гэрнүүдэй оёорһоо дээшэ халяа, газаахи газарнууд уһанда абтаа. Саашадаа Хяагтын Адаг хүрэбэ, тиигэһээр хотодо хүрэхэ. Мүнөөнһөө голой уруудам руу байдаг бүхы газар нютагуудта, тэрэ тоодо Улаан-Үдэдэшье уһанай нэмэхэ хүлеэгдэнэ гэжэ бэлдэхэ хэрэгтэй, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.
29 августа Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил подтопленные населенные пункты Кяхтинского района - Наушки, Хоронхой, Усть-Кяхта. Принят ряд решений по организации помощи населению, в том числе по выплате компенсаций


На сегодняшний день в посёлке Наушки подтоплены 70 придомовых территорий, выше уровня пола вода вышла в 50 домах. Продолжается эвакуация населения.

- Много домов, где вода вышла на уровень пола. Безусловно, будем помогать. В первую очередь, это компенсация в зависимости от ущерба. Отдельно актируем огороды, отдельно актируем дрова, - рассказал Алексей Цыденов.

Помощь будет оказана в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи везде, где вышла вода. Если вода поднялась выше уровня пола, в зависимости от причиненного ущерба пострадавшие получат до 100 тысяч рублей на каждого человека.

Также пострадавшим от подтопления будет оказана помощь по потерянному урожаю. Компенсация будет овощами - "борщевым" набором из расчёта на весь сезон. Во время встречи с жителями Наушек поступил вопрос и по обеспечению дровами. Принято решение об оказании помощи тем, у кого произошла утрата дров.

- Здесь сейчас организован подвоз воды, организован пункт временного размещения, но туда пока никто не заехал, все либо у родственников, либо по домам. Сегодня здесь работают МЧС и республиканское агентство ГО и ЧС, район работает. Со всеми, кто был на месте, пообщались, помощь нужна будет - будем помогать, - сказал Глава Бурятии после осмотра подтопленных территорий.

Алексей Цыденов также отметил, что после ухода воды потребуется волонтерская помощь.

- Сами жители Наушек, которых не затопило, обращаются к односельчанам, спрашивают, чем помочь. Отзывчивая позиция - это очень ценно. И у нас активное в республике волонтерское движение, я думаю, что у нас найдутся отзывчивые люди, которые будут готовы приехать и просто физически помочь. Не все имеют здесь близких родственников, таким людям нужна будет помощь. С главой поселения, главой района отработаем адресно, кому такая помощь будет нужна.

До наступления холодов важно просушить дома. Для этого будут выделены тепловые пушки. Часть из них сейчас работает в селе Шартыкей Джидинского района.

В зоне подтопления также оказался поселок Хоронхой. По итогам встречи с населением Глава Бурятии дал поручение организовать пункт эвакуации в здании техникума, обеспечить пострадавших бутилированной водой, предоставить в помощь жителям автомобиль пожарной части.

В поселок направляется Бурятская поисково-спасательная служба, будут доставлены аэролодки, на которых организуют подвоз воды. На подтопленные территории доставляют хлеб, который закупили и привезли волонтеры. В дальнейшем будет организована стабильная поставка хлеба силами администрации посёлка.

Также по поручению Алексея Цыденова из Центральной районной больницы будет организована выездная бригада для вакцинации от гепатита А.

Вода понемногу прибывает и в селе Усть-Кяхта. Некоторые жители села потеряли урожай, увозят детей из подтопляемой зоны к родственникам.

- Волна идет дальше по течению. Уже затопило Хоронхой, в домах вода выше уровня пола, участки подтопило. Идет дальше на Усть-Кяхту, волна дойдет до города. Нужно сейчас всем населенным пунктам, которые ниже по течению, включая Улан-Удэ, готовиться к тому, что подъем уровня воды будет, - отметил Алексей Цыденов.
В связи с ужесточением требований к сбору и хранению персональных данных мы были вынуждены отключить возможность оставлять комментарии к материалам на сайте. Обсудить новости можно в наших соцсетях:
https://www.instagram.com/baikalmedia/
https://www.facebook.com/baikal.bmk
https://vk.com/bmk.news

© 2004-2021 информационное агентство «Байкал Медиа Консалтинг»

Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС 77-22419 от 28.11.2005 г. выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия


Адрес редакции: 670000, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54б

Телефон редакции: ‎‎8 (924 4) 58 90 90  

E-mail редакции: info@baikal-media.ru

Учредитель - ООО "Байкал Медиа Консалтинг". Главный редактор:
Будаев Валерий Николаевич


Курение вредит Вашему здоровью!

Политика обработки персональных данных

 Наверх 

При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования

В случае использования  материала в печатном издании, необходимо указывать адрес сайта: www.baikal-media.ru

Редакция оставляет за собой право полностью или частично удалять комментарии пользователей.

^